You are currently viewing Ниси сама

Ниси сама

Србиjа се суочава са низом озбиљних изазова у сфери сексуалног и репродуктивног здравља. Најважнији су низак ниво рађања, ниска стопа контрацептивне преваленције, висока стопа абортуса, одсуство сексуалне едукације, висока стопа морбидитета и морталитета везаног за цервикални канцер и слаба контрола сексуално преносивих инфекција. Упркос изазовима који се постављају пред друштво у целини, потребно је препознати и потребе везане за сексуално и репродуктивно здравље осетљивих популационих група. Међу њима посебну пажњу захтевају Ромкиње. Oнe јако рано ступају у брак и већ са 15 година постају мајке, поготово оне којe живе у ромским насељима. Стога је наш пројекат од веома важности  за младе мајке Ромкиње и младе Ромкиње а подржан је од стране Покрајинског секретеријата за спорт и омладину.